تعرفه های ADSL

برای سرویس های حجمی ADSL محدودیت حجم دانلود در نظر گرفته می شود که کاربران هنگام خرید اولیه و یا تمدید سرویس نسبت به خرید حجم اولیه در طول مدت خریداری شده بر حسب نیاز اقدام می نمایند ، اما در بسیاری از موارد حجم اولیه خریداری شده پیش از پایان دوره سرویس به اتمام می رسد که در این حالت مشترک می بایستی نسبت به خریداری حجم اضافه که بر حسب گیگا بایت به فروش می رسد اقدام نماید.

tiamnet-pricelist2(1395)
tiamnet-pricelist2b(1395)

مبالغ ذکر شده در جداول فوق به جهت سهولت کاربر مبلغ قابل پرداخت با احتساب آبونمان مخابرات و مالیات می باشد که در ثبت نام اولیه کاربران مبلغ ۶،۰۰۰ تومان بابت نصب و راه اندازی اولیه مخابراتی دریافت می شود.

به مشترکینی که برای اولین مرتبه می باشد سرویس ADSL را خریداری می نمایند توصیه می شود در اولین خرید خدمات نصب اولیه در محل را که مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال می باشد خریداری نمایند که کارشناسان تیام نت با حضور در محل مشترک سرویس ADSL را راه اندازی نموده و به مشترک استفاده حرفه ای را آموزش دهند.

تعرفه سرویس های نامحدود ADSL

سرویس های نامحدود همانند سرویس های حجمی با نام های حامی ، چالاک ، چلچله ، چابک ، کیمیا و کولاک در سه دسته برنزِی ، نقره ای و طلایی ارائه می شود که در این سرویس های ضریب اشتراک ۱ به ۸ در تمامی زمان ها لحاظ شده است ، این بدین معناست که سرعت در سرویس نامحدود حامی که دارای سرعت اسمی ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه می باشد با لحاظ شدن ضریب اشتراک ۱۶ کیلو بیت در ثانیه می شود و شما حداکثر سرعت دانلودی برابر ۲ کیلوبایت در ثانیه را دارید.

سری سرویس های نامحدود حامی ( سرویس های ویژه اقتصادی با سرعت اسمی ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۱۲۸ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۱۵،۷۰۰ تومان ۴۶،۱۰۰ تومان ۸۷،۶۰۰ تومان ۱۳۱،۴۰۰ تومان ۱۶۵،۸۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۶۸ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۲۵،۰۰۰ تومان ۷۳،۴۰۰ تومان ۱۳۹،۳۰۰ تومان ۲۰۸،۹۰۰ تومان ۲۶۳،۶۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۲۰۴ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۳۳،۷۰۰ تومان  ۹۹،۰۰۰ تومان ۱۸۷،۹۰۰ تومان ۲۸۱،۹۰۰ تومان ۳۵۵،۷۰۰ تومان
سری سرویس های نامحدود چالاک ( سرویس های ویژه خانگی نیمه حرفه ای با سرعت اسمی ۲۵۶ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۲۵۶ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۲۲،۹۰۰ تومان ۶۷،۳۰۰ تومان ۱۲۷،۷۰۰ تومان ۱۹۱،۶۰۰ تومان ۲۴۱،۷۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۱۰۲ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۳۹،۱۰۰ تومان ۱۱۵،۰۰۰ تومان ۲۱۸،۴۰۰ تومان ۳۲۷،۵۰۰ تومان ۴۱۳،۲۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۲۷۳ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۵۴،۴۰۰ تومان  ۲۱۳،۲۰۰ تومان ۳۵۴،۰۰۰ تومان ۵۰۵،۸۰۰ تومان ۵۷۴،۴۰۰ تومان
سری سرویس های نامحدود چلچله ( سرویس های ویژه خانگی حرفه ای با سرعت اسمی ۵۱۲ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۵۱۲ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۴۰،۲۰۰ تومان ۱۱۸،۲۰۰ تومان ۲۲۴،۴۰۰ تومان ۳۳۶،۶۰۰ تومان ۴۲۴،۷۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۱۳۶ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۶۰،۹۰۰ تومان ۱۷۹،۱۰۰ تومان ۳۴۰،۰۰۰ تومان ۵۱۰،۰۰۰ تومان ۶۴۳،۴۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۳۴۱ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۹۳،۶۰۰ تومان  ۲۷۵،۳۰۰ تومان ۵۲۲،۵۰۰ تومان ۷۸۳،۷۰۰ تومان ۹۸۸،۷۰۰ تومان
سری سرویس های نامحدود چابک ( سرویس های ویژه خانگی فوق حرفه ای با سرعت اسمی ۱۰۲۴ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۱۰۲۴ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۶۸،۶۰۰ تومان ۲۰۱،۶۰۰ تومان ۳۸۲،۶۰۰ تومان ۵۷۳،۹۰۰ تومان ۷۲۴،۰۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۲۷۳ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۱۰۲،۴۰۰ تومان ۴۰۱،۲۰۰ تومان ۵۷۱،۱۰۰ تومان ۸۵۶،۷۰۰ تومان ۱،۰۸۰،۹۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۴۷۷ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۲۰۸،۱۰۰ تومان  ۸۱۵،۷۰۰ تومان ۱،۱۶۱،۱۰۰ تومان ۱،۷۴۱،۶۰۰ تومان ۲،۱۹۷،۳۰۰ تومان
سری سرویس های نامحدود کیمیا ( سرویس های ویژه اداری نیمه حرفه ای با سرعت اسمی ۲۰۴۸ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۲۰۴۸ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۱۱۵،۴۰۰ تومان ۳۳۹،۴۰۰ تومان ۶۴۴،۱۰۰ تومان ۹۶۶،۲۰۰ تومان ۱،۲۱۹،۰۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۴۰۹ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۱۷۶،۵۰۰ تومان ۵۱۸،۸۰۰ تومان ۹۸۴،۷۰۰ تومان ۱،۴۷۷،۱۰۰ تومان ۱،۸۶۳،۵۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۶۸۲ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۳۷۲،۷۰۰ تومان ۱،۰۹۵،۷۰۰ تومان ۲،۰۷۹،۵۰۰ تومان ۳،۱۱۹،۳۰۰ تومان ۳،۹۳۵،۴۰۰ تومان
سری سرویس های نامحدود کولاک ( سرویس های ویژه اداری حرفه ای با سرعت اسمی ۴۰۹۶ کیلو بیت در ثانیه و ضریب اشتراک ۱ به ۸ )
نام سرویس سرعت اسمی ضریب اشتراک حجم هدیه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
نامحدود برنزی ۴۰۹۶ کیلو بیت درثانیه ۱ به ۸ برای این سرویس حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته نشده است ۲۰۸،۱۰۰ تومان ۶۱۱،۸۰۰ تومان ۱،۱۶۱،۱۰۰ تومان ۱،۷۴۱،۶۰۰ تومان ۲،۱۹۷،۳۰۰ تومان
نامحدود نقره ای ۱ به ۶ برای این سرویس روزانه ۵۴۶ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است  ۳۰۵،۱۰۰ تومان ۸۹۷،۰۰۰ تومان ۱،۷۰۲،۴۰۰ تومان  ۲،۵۵۳،۶۰۰ تومان ۳،۲۲۱،۸۰۰ تومان
نامحدود طلایی ۱ به ۴ برای این سرویس روزانه ۱۰۲۴ مگابایت حجم هدیه سرعت بالا در نظر گرفته شده است ۵۴۳،۸۰۰ تومان  ۱،۵۹۸،۸۰۰ تومان ۳،۰۳۴،۴۰۰ تومان ۴،۵۵۱،۶۰۰ تومان ۵،۷۴۲،۵۰۰ تومان

به طور کلی به دلیل حساسیت تیام نت بر روی ارائه سرعت مناسب و کاربردی برای مشتریان خرید سرویس های نامحدود به دلیل بالابودن ضریب اشتراک بر روی آنها پیشنهاد نمی شود.

مبالغ ذکر شده در جداول فوق به جهت سهولت کاربر مبلغ قابل پرداخت با احتساب آبونمان مخابرات و مالیات می باشد که در ثبت نام اولیه کاربران مبلغ ۶،۰۰۰ تومان بابت نصب و راه اندازی اولیه مخابراتی دریافت می شود.

به مشترکینی که برای اولین مرتبه می باشد سرویس ADSL را خریداری می نمایند توصیه می شود در اولین خرید خدمات نصب اولیه در محل را که مبلغ ۹،۵۰۰ را دارا می باشد خریداری نمایند که کارشناسان تیام نت با حضور در محل مشترک سرویس ADSL را راه اندازی نموده و به مشترک استفاده حرفه ای را آموزش دهند

ترافیک اضافه و ارزش های افزوده

لیست قیمت ترافیک اضافه بر روی سرویس های ADSL تیام نت به شرح زیر می باشد ( راهنمای خرید ترافیک اضافه )

بازه ترافیکی (حجم) قیمت برای هر گیگ
۰.۵ گیگا بایت ۱،۸۰۰ تومان
از ۱ تا ۵ گیگا بایت ۳،۶۰۰ تومان
از ۶ تا ۱۰ گیگا بایت ۲،۸۰۰ تومان
از ۱۱ تا ۲۰ گیگا بایت ۲،۴۰۰ تومان
از ۲۱ تا ۴۰ گیگا بایت ۲،۰۰۰ تومان
از ۴۱ گیگا بایت به بالا ۱،۶۰۰ تومان

توجه داشته باشید به قیمت های فوق ۸% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود که البته نحوه محاسبه قیمت ترافیک با استفاده از جدول فوق پلکانی می باشد و این بدان معناست که قیمت ۸ گیگ از قرار ۵ گیگ ۳،۶۰۰ تومان و ۳ گیگ ۲،۸۰۰ تومان محاسبه می شود در ذیل در جدول مبلغ قابل پرداخت بسته های ترافیکی پرفروش آمده است.

ترافیک (حجم) ۰.۵ گیگا بایت ۱ گیگا بایت ۲ گیگا بایت ۳ گیگا بایت ۴ گیگا بایت ۵ گیگا بایت
قیمت قابل پرداخت ۱،۹۹۰ تومان  ۳،۹۹۰ تومان ۷،۸۹۰ تومان  ۱۱،۷۹۰ تومان ۱۵،۶۹۰ تومان ۱۹،۵۹۰ تومان
ترافیک (حجم) ۱۰ گیگا بایت ۱۵ گیگا بایت ۲۰ گیگا بایت ۳۰ گیگا بایت ۵۰ گیگا بایت ۱۰۰ گیگا بایت
قیمت قابل پرداخت ۳۴،۷۹۰ تومان  ۴۷،۸۹۰ تومان ۶۰،۸۹۰ تومان  ۸۲،۶۹۰ تومان ۱۲۱،۷۹۰ تومان ۲۰۸،۶۹۰ تومان
IP ثابت

در سرویس های ADSL تیام نت IP Valid ارائه شده در هر اتصال به صورت داینامیک تغییر می کند که این تغییر برای بعضی از مشترکین ناخوشایند می باشد لذا این مشترکین می توانند هزینه IP Static را از قرار روزانه ۵۰۰ تومان برای مدت زمان باقی مانده از سرویس خود پرداخت نمایند و در تمامی اتصال های این دوره IP یکسانی را دریافت نمایند.

توجه : هنگام شارژ و یا تمدید سرویس نسبت به تمدید سرویس IP Static خود جهت جلوگیری از آزاد شدن و ارائه آن به شخص دیگری اقدام نمایید.

راه اندازی مخابراتی

در ثبت نام اولیه و هنگام راه اندازی از هر مشترک مبلغ ۶.۰۰۰ تومان بابت هزینه های راه اندازی اولیه مخابراتی دریافت می گردد که هزینه آن به هزینه سرویس انتخابی اضافه می گردد.

کانفیگ مودم

چنانچه مشترک جهت انجام تنظیمات مودم خویش به دفتر مرکزی تیام نت مراجعه نمایید هزینه ۵.۰۰۰ تومان از وی دریافت می گردد.

نگهداری پورت

چنانچه مشترک بعد از اتمام سرویس خود جهت تمدید اقدام نکند به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۵۰ تومان به منظور حفظ و نگهداری پورت وی در مخابرات دریافت می گردد.

رانژه مجدد

رانژه مجدد ویژه خطوطی می باشد که به علت بدهی مخابراتی جمع آوری می شوند که بدین منظور هزینه ۶.۰۰۰ تومان از مشترک دریافت می گردد.

جابجایی خط

چنانچه مشترک قصد تغییر شماره ADSL خود را به منظور تغییر محل داشته باشد باید سرویس متناسب با سرویس خط قدیمی خود خریداری نماید و هزینه راه اندازی مخابراتی را نیز پرداخت نماید. پس از فعال شدن خط جدید، روز و حجم سرویس خط قدیمی به خط جدید انتقال می یابد.

نصب و پشتیبانی در محل مشترک

چنانچه نیروهای فنی شرکت جهت نصب و تنظیمات مودم مشترک و یا رفع نقصی که از سمت مشترک باشد به محل مراجعه نمایند هزینه ۱۵.۰۰۰ تومان دریافت می گردد.