افتخارات

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه مرکز تماس

AQA-3

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه فروش درصدی

AQA-2

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه پشتیبانی فنی

AQA-1

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه مراکز تماس

Layer 5

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه پشتیبانی فنی

Layer 4

گواهینامه تعهد به کیفیت آسیاتک AQA در حوزه نمایندگان فروش

Layer 3