• آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • پس از اتمام FUP، سرعت سرویس به  ۱۲۸akb کاهش می یابد.
  • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت سابق بازگردد.
  • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل  مشترک در یک دوره می باشد.
  • مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، معادل یک دوم (۱/۲) مصرف هر گیگ از محتوای خارجی “اینترنت” محاسبه می شود.
  • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
  • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
  • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.
unlimited services(bahman 96)