جذب نماینده فروش کشوری

نام مجموعه

نام و نام خانوادگی مدیر مجموعه

تلفن همراه مدیر

شماره ثبت مجموعه و یا کدملی مدیر

تلفن همراه / تلفن

نام استان و آدرس کامل

نوع فعالیت
 شرکتی فروشگاهی

E-Mail

نحوه فعالیت
 فروش دولتی فروش همکاری فروش به مشتری نهایی

توضیحات

حوزه فعالیت
 فروش قطعات جانبی کافی نت دفتر خدمات ارتباطی دوربین مداربسته

نحوه آشنایی با ما