ارکان تیام نت

ماموریت

عرضه راهکارها و تجهیزات لازم برای دسترسی به اینترنت و سایر منابع اطلاعاتی

 

چشم انداز

 تشکیل خانواده ۱میلیونی از مشتریان تیام نت در انتهای سال۱۳۹۵

 ارزش ها و باورها

– ارزش آفرینی برای مشتریان

– پایبندی به تعهدات

– خلاقیت و نوآوری

– نظم و آراستگی

– چابکی و نشاط